• فارسی
  • English

دستگاه امحا لامپ‌ فلورسنت، کم مصرف و گازی

دستگاه امحا لامپ‌ فلورسنت، کم مصرف و گازی

دستگاه امحاء لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف:

دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ فلورسنت پسماند لامپ‌های ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ فلورسنت داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.

ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه امحاء ﻻﻣﭗ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در وﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایای دستگاه امحاء لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف:

کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری

کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ ها بیش از 80 درصد)

صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماند ها و حمل و نقل

عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ ها و انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ ها در زمان انبار کردن، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه امحاء لامپ شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

توضیحات

دستگاه امحاء لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف:

دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ پسماند لامپ‌های ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ فلورسنت داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.

ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه امحاء ﻻﻣﭗ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه امحاء لامپ فلورسنت داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در وﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮد ﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایای دستگاه امحاء لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف:

کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری

کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ ها بیش از 80 درصد)

صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماند ها و حمل و نقل

عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ ها و انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ ها در زمان انبار کردن، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه امحاء لامپ شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

خدمات پس از فروش شامل:

۱. تامین قطعات یدکی دستگاه تا ۱۰ سال

۲. تامین فیلتر های دستگاه تا ۱۰ سال

۳. ارائه خدمات امحا لامپ های خرد شده توسط دستگاه به صورت رایگان تا ۵ سال

۴. ارائه خدمات رایگان امحا لامپ های خورد شده توسط دستگاه تا ۱۰ هزار کیلوگرم

۵. نصب و راه اندازی دستگاه در محل بهره برداری دستگاه

۶. دوره آموزشی ارزیابی چرخه حیات لامپ های فلورسنت و کم مصرف برای کارشناسان شرکت