• فارسی
  • English

دستگاه امحا لامپ فلورسنت

دستگاه امحا لامپ فلورسنت

معرفی دستگاه:این دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗﻫﺎى ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻمپ‌ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﺧﺮدﮐﻦ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ پیرو دستورالعمل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮدﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.مزایای دستگاه:-کنترل و حذف بخارات جیوه در پسماند لامپ‌های فلورسنت، کم مصرف و گازی-کاهش اثرات زیان بار ترکیب خطرناک جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست-عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ‌ها و جلوگیری از انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان می‌دهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ‌ها در زمان انبارداری، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند.) لذا استفاده از دستگاه لامپ خُردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.-کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری-کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ‌ها بیش از 80 درصد)-صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماندها و حمل و نقل-ساماندهی و مدیریت پسماند لامپ‌های سوخته و مستعمل-بازیابی مواد تشکیل دهنده لامپ و ترویج فرهنگ برخورد با پسماندهای ویژه-ارتقاع سیستم مدیریت و تفکیک پسماند در مجموعه‌های صنعتی

توضیحات

معرفی دستگاه امحا لامپ:

این دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗﻫﺎى ﮐﻢ ﻣﺼﺮف، ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮔﺎزى را ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻمپ‌ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 200 ﻟﯿﺘﺮى اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 350-300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ را دارد.

ذرات و ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻻﻣﭗﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﯿﻦ اﻧﺒﺎردارى، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺬف ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻣﭗ ﺧﺮدﮐﻦ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗﻫای ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ پیرو دستورالعمل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه (EPA) در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻻﻣﭗ ﺧﺮدﮐﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مزایای دستگاه:

کنترل و حذف بخارات جیوه در پسماند لامپ‌های فلورسنت، کم مصرف و گازی

کاهش اثرات زیان بار ترکیب خطرناک جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست

عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپ‌ها و جلوگیری از انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان می‌دهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپ‌ها در زمان انبارداری، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند.) لذا استفاده از دستگاه لامپ خُردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.

کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپ‌ها هنگام انبارداری

کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپ‌ها (کاهش حجم پسماند لامپ‌ها بیش از 80 درصد)

صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماندها و حمل و نقل

ساماندهی و مدیریت پسماند لامپ‌های سوخته و مستعمل

بازیابی مواد تشکیل دهنده لامپ و ترویج فرهنگ برخورد با پسماندهای ویژه

ارتقاع سیستم مدیریت و تفکیک پسماند در مجموعههای صنعتی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دستگاه امحا لامپ فلورسنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.